(0 item) - € 0,00

U heeft geen producten in uw winkelwagen.

Privacyverklaring Fanbase

Laatst gewijzigd 24 mei 2018

Inleiding

In deze privacyverklaring leggen we uit welke gegevens wij van jou verwerken en waarom we die gegevens verwerken. Ook stellen we je op de hoogte van de rechten die jij hebt met betrekking tot die verwerking.

Daarnaast verstrekken we informatie over de partijen met wie we samenwerken en ons beveiligingsbeleid.

Deze privacyverklaring vloeit mede voort uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die het doel heeft om betrokkenen te beschermen in verband met de verwerking van hun gegevens en met betrekking tot het vrije verkeer van die gegevens binnen de Europese Unie (EU) / Europese Economische Ruimte (EER). De AVG is rechtstreeks van toepassing in alle landen van de EU/EER. De AVG schept verplichtingen voor verantwoordelijken en verwerkers en geeft uitgebreide rechten aan betrokkenen. Vanaf 25 mei 2018 kunnen alle organisaties in de EU/EER op naleving van de AVG worden aangesproken.

Voor wie is deze privacyverklaring van toepassing?

Deze privacyverklaring van Fanbase is van toepassing op elke verwerking van persoonsgegevens die wij ontvangen in verband met de verkoop van producten. Wij vinden het belangrijk dat onze dienstverlening betrouwbaar en transparant is. Wij gaan dan ook discreet om met je persoonsgegevens en we zorgen ervoor dat elke verwerking van gegevens voldoet aan de toepasselijke wet- en regelgeving.

Wij verwerken je gegevens niet zonder reden en alleen als we die nodig hebben voor een of meer specifieke doeleinden. Wij zullen ook nooit je gegevens aan derden verkopen.

In deze privacyverklaring vind je meer informatie over de rechten die je hebt in verband met het verwerken van je gegevens. Mocht je vragen hebben over deze privacyverklaring, neem dan gerust contact op met Fanbase.

Welke persoonsgegevens worden geregistreerd

Fanbase registreert ten behoeve van de verkoop je NAW-gegevens, je geslacht, mailadres en telefoonnummer.

Bankrekeningnummers zijn wel bekend in algemene betalingssystemen (Ideal, PayPall, banksysteem), maar worden niet in onze eigen administratie vastgelegd.

Waar komen deze gegevens vandaan

De gegevens worden door u in de webshop ingevoerd, of kunnen bij direct verkoop buiten de webshop om in ons administratiesysteem worden vastgelegd op basis van een aankoop of offertaanvraag bij Fanbase.

Met welk doel worden deze persoonsgegevens bewaard

Fanbase registreert de gegevens om de volgende redenen:

-          Goede afhandeling van het verkoopproces, met verzending naar koper en eventuele communicatie over dat proces. Dit kan ook van belang zijn voor
           eventuele garantie aanspraken en vervolg leveringen. Zo kunnen wij nazoeken welk artikel wij in het verleden hebben geleverd als klanten dat product
           later weer willen nabestellen;

-          Interne controle van afhandeling van levering, betaling, etc.

-          Accountantscontrole als er vragen zijn over individuele betalingen;

-          Vergoedingsregeling met aangesloten verenigingen;

-          Eventuele reclameacties naar klanten.

 

Waar en hoe bewaren wij de gegevens

Fanbase deelt de gegevens niet met andere partijen en zal gegevens zeker niet verkopen. Voor de verschillende systemen die wij gebruiken geldt het volgende:

Webshop:

De webshop wordt alleen door Fanbase gebruikt. Andere partijen hebben hiertoe geen toegang en wij delen geen informatie met derden. De webshop draait op een server bij een service provider. Met deze service provider hebben wij een verwerkingsovereenkomst, waarin is geregeld dat onze gegevens niet mogen worden uitgelezen en/of gedeeld.

Administratiesysteem:

Fanbase draait een administratiesysteem in huis. Dat draait dus op eigen systemen van Fanbase en is van buitenaf niet toegankelijk. Gegevens uit het administratiesysteem worden niet gedeeld met derden, met als uitzondering eventuele informatie over betalingen voor onze accountant(s). In dat geval worden alleen naamgegevens meegeleverd (dus geen adresgegevens, mail, telefoon, etc.) om betalingen te kunnen koppelen. Met onze accountant(s) is een verwerkingsovereenkomst afgesloten, die voldoet aan de eisen van de AVG.

Betalingssystemen:

Fanbase gebruikt algemeen gangbare systemen voor:

-          Ideal-betalingen

-          PayPall-betalingen

-          Bankoverschrijvingen

De daarbij gebruikte partijen hebben een privacyverklaring, die voldoet aan de geldende wet- en regelgeving. Het is niet toegestaan informatie te delen met derden.

Mailgegevens

Voor de mailgegevens geldt hetzelfde als voor ons administratiesysteem. Gegevens worden korte termijn bewaard bij onze service provider en daarna alleen lokaal vastgelegd. Deze gegevens worden niet gedeeld met derden en uitsluitend bewaard om de redenen vermeld bij “administratiesysteem”.

Verzendinggegevens

Indien bestelling buiten de webshop om moeten worden verzonden worden verzendgegevens vastgelegd bij onze pakketbezorger. Deze gegevens verwijderen wij binnen 1 maand na verzending.

Backup

Fanbase maakt backup’s voor het zo nodig herstellen van systemen. Deze backup’s worden lokaal bewaard en niet gedeeld met derden.

Verantwoordelijkheid voor gegevensbescherming

Binnen Fanbase ziet de directie erop toe dat je gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving. De directie handelt in dat kader ook vragen en klachten af en overlegt zo nodig met de accountant over verdere beveiliging en verwerking van gegevens. Je kan vragen en of klachten in dit kader naar onze mailen via info@fan-base.nl. Fanbase garandeert een reactie binnen 3 werkdagen.

Hoe lang bewaren we je gegevens

Fanbase bewaart je gegevens in principe 7 kalenderjaren, omdat we in verband met wettelijke termijnen verplicht zijn deze gegevens te bewaren. Na deze termijn worden de gegevens uit onze administraties verwijderd.

Social Media

Als je ervoor kiest om informatie met betrekking tot onze dienstverlening en producten te delen via social media, zoals Facebook, zullen je gegevens, zoals je naam en je interesses in onze producten en diensten, mogelijk zichtbaar worden voor andere bezoekers van onze pagina’s. Deze privacyverklaring is daarop niet van toepassing.

Belastingen en toezicht

Voor sommige doeleinden moet op grond van wettelijke verplichtingen mogelijk informatie worden gedeeld met toezichthouders. Wij zullen in die situatie gegevens uitwisseling zoveel mogelijk beperken en geen onnodige informatie beschikbaar stellen.

Beveiliging

Fanbase neemt de beveiliging van je gegevens zeer serieus. Wij willen uiteraard niet dat jouw gegevens op straat komen te liggen. Daartoe hebben wij de volgende maatregelen genomen:

  1. Voor de webshop werkt Fanbase samen met een provider die de systemen up-to-date houdt, monitort en zorgt voor de meeste actuele beveiligingsmogelijkheden;
  2. Voor de eigen software omgeving werkt Fanbase samen met een op beveiligingsgebied hoog aangeschreven provider. Wij hebben geen mogelijkheden geactiveerd om de administratie van buitenaf te benaderen en gebruiken een goede firewall;
  3. Communicatie via de mail vindt versleuteld en veilig plaats;
  4. We zorgen er, voor zover mogelijk, voor dat onze software en technologieën voldoen aan de meest recente eisen;
  5. We beschermen onze systemen tegen malware, virussen, cryptoware en hacking software;
  6. Alleen bij Fanbase betrokken personen kunnen gegevens inzien en gebruiken deze optie alleen voor zover noodzakelijk voor onze dienstverlening.

Datalek

Als er een inbreuk in verband met gegevens heeft plaatsgevonden (datalek), moeten wij dit aan de Autoriteit Persoonsgegevens melden binnen 72 uur nadat we daarvan op de hoogte zijn geraakt, tenzij het niet waarschijnlijk is dat het datalek een risico oplevert voor je rechten en vrijheden.

Als het waarschijnlijk is dat het datalek een hoog risico oplevert voor jouw rechten en vrijheden, zijn we verplicht het datalek ook aan jou te melden.

Er is sprake van een datalek als er bij een beveiligingsincident gegevens verloren zijn gegaan of als Fanbase onrechtmatige verwerking van gegevens redelijkerwijs niet kan uitsluiten. Wanneer concreet sprake is van een datalek, hangt af van omstandigheden van het geval.

Als er sprake is van een onverhoopt zwakke plek in onze beveiliging, spreken we van een beveiligingslek en niet van een datalek. In dat geval hoeft Fanbase in principe geen melding te doen aan de Autoriteit Persoonsgegevens. Uiteraard zal Fanbase een beveiligingslek wel zo snel mogelijk dichten zodra zij daarvan op de hoogte raakt.

Mocht jij een (mogelijk) beveiligings- of datalek aantreffen bij Fanbase, vragen wij je dit direct te melden door te mailen naar info@fan-base.nl of telefonisch contact met ons op te nemen.

Jouw rechten

Hierna wordt uitgelegd wat je rechten zijn met betrekking tot de verwerking van je gegevens.

Recht op informatie

Wij zijn verplicht om je te informeren over onze identiteit, welke gegevens van je verwerken, hoe lang, voor welke doeleinden, op basis van welke grondslag en aan wie je gegevens verstrekken. Al deze informatie kun je vinden in deze privacyverklaring. Mocht je meer informatie willen hebben, dan kun je contact met ons opnemen via info@fan-base.nl of telefonisch. We zullen de informatie kosteloos verstrekken, tenzij je verzoek kennelijk ongegrond of buitensporig is. In dat geval zullen we geen gevolg geven aan je verzoek of, als we dat wel doen, administratiekosten rekenen.

Recht op inzage

Je hebt recht op inzage in je gegevens. Je hebt onder meer het recht om van Fanbase uitsluitsel te verkrijgen of zij gegevens van jou verwerkt, en zo ja, welke gegevens, wat de doeleinden zijn van de verwerking, aan welke partijen je gegevens worden verstrekt, hoe lang je gegevens worden verwerkt. Je hoeft geen reden te geven voor een inzageverzoek. Het recht op inzage heeft alleen betrekking op je eigen gegevens. Fanbase kan je vragen om een kopie van je rijbewijs, identiteitskaart of paspoort te sturen ter identificatie.

Recht op rectificatie

Je hebt het recht Fanbase te vragen je gegevens direct te laten rectificeren indien deze gegevens niet correct zijn.

Recht op verwijdering van gegevens

Op verzoek zijn wij verplicht je gegevens uit onze systemen te verwijderen, tenzij het bewaren noodzakelijk is om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen. In dat laatste geval zullen wij wel het deel van de Persoonsgegevens verwijderen dat niet noodzakelijk is voor die wettelijke verplichtingen.

Als Fanbase je gegevens heeft gedeeld met andere partijen en verplicht is om jouw gegevens te verwijderen, zal zij alle redelijke maatregelen treffen om die andere partijen ervan op de hoogte stellen dat koppelingen en kopieën van je gegevens moeten worden verwijderd.

Mededeling van rectificatie of verwijdering

Tenzij het onmogelijk is of ons onevenredig veel inspanning kost, zullen wij ontvangers van je gegevens op de hoogte stellen van elke rectificatie of verwijdering van je gegevens. Fanbase zal informatie verstrekken over deze ontvangers als je hierom vraagt.

Recht op overdraagbaarheid van je gegevens

Je hebt het recht op overdraagbaarheid van gegevens. Dit houdt in dat je aan Fanbase een verzoekt kunt doen om je gegevens te ontvangen. Vervolgens kun je deze gegevens opslaan voor persoonlijk gebruik. Ook kun je je gegevens doorgeven aan een andere leverancier. Je hebt het recht op overdraagbaarheid alleen met betrekking tot gegevens die je zelf aan Fanbase hebt verstrekt en als de verwerking berust op je toestemming of een overeenkomst waarbij jij partij bent.

Intrekken toestemming

Als de gegevensverwerking voor een bepaald doeleinde berust op toestemming, heb je het recht om die toestemming op elk moment in te trekken. Nadat je je toestemming hebt ingetrokken zal Fanbase ervoor zorgen dat zij de verwerking van je gegevens voor dat doeleinde staakt. Wel blijft de verwerking van je gegevens van de periode vóór het intrekken rechtmatig.

Recht van bezwaar

Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van je gegevens. Dit kun je doen als er in jouw specifieke situatie redenen zijn om bezwaar te maken. Na je bezwaar zullen wij de verwerking van je gegevens stoppen. Dit is anders als we dwingende gerechtvaardigde gronden hebben voor de verwerking die zwaarder wegen dan jouw belangen of de verwerking nodig is in verband met het instellen, uitoefenen of onderbouwen van een claim. In die gevallen zullen we de verwerking niet stoppen.

Gebruik van contactgegevens voor mailings

Je kunt gemakkelijk en kosteloos bezwaar maken tegen het gebruik van elektronische contactgegevens. Zo kun je je onderaan op de website van Fanbase afmelden voor e-mails. Daarna zullen we je e-mailgegevens niet meer gebruiken voor marketing en zul je ook geen marketingmails meer ontvangen.

Klacht bij Autoriteit Persoonsgegevens of naar de rechter

Als je van mening bent dat de verwerking van je gegevens inbreuk maakt op de wet kun je contact opnemen met de directie. Maar je hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens of naar de rechter te stappen.

De contactgegevens van de Autoriteit Persoonsgegevens zijn:

Telefoonnummer: 088 – 1805 255 (voor het nummer betaal je het gebruikelijke tarief)
Website: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/

Beperking van je rechten

Soms kunnen wij je rechten beperken, bijvoorbeeld in het kader van het voorkomen, onderzoeken, opsporen en vervolgen van strafbare feiten, beschermen van jouw rechten of die van anderen en het innen van vorderingen (bijvoorbeeld als je een schuld bij ons hebt).